Upustené od dražby

Vytlačiť inzerát Poslať známemu Zobraziť na mape
Cena Najnižšie podanie: 48.100 Eur Minimálne prihodenie: 500 Eur Dražobná zábezpeka: 5.000 Eur
Druh:
Drazba
Kategória:
2 izbový byt
Kraj:
Prešovský kraj
Obec:
Nová Lesná
ID inzerátu:
#290

Miesto konania dražby: AUKCIE LEGAL s.r.o., Sládkovičova 167/13,
010 01 Žilina II. poschodie

Dátum konania dražby: 20.03.2017

Čas konania dražby: 14.00 hod.

Obhliadka predmetu dražby: dňa 16.03.2017 a 17.03.2017 od 16.00 hod.

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností, pre k. ú. Nová Lesná, obec Nová Lesná, zapísané na LV č. 592, a to: 2-izbový byt č. 8-A, nachádzajúci sa na 4. poschodí, vchod č. 1, ulica Vodárenská v Novej Lesnej, v bytovom dome súp. č. 297, postavenom na pozemku parc. č. 934, spolu s podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu o veľkosti podielu 6316/108042, spolu s podielom na pozemku CKN parc. č. 934, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere 409 m2 a pozemku CKN parc. č. 935, zastavné plochy a nádvoria, v celkovej výmere 933 m2, a to o veľkosti podielu 6316/108042.

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet Dražobníka č.: 2926888073/1100 vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol vkladu 102016. Prípustné je aj zloženie bankovej zábezpeky vo forme bankovej záruky alebo notárskej úschovy. Zloženie dražobnej zábezpeky nie je možné šekom ani platobnou kartou. Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby v hotovosti u dražobníka, v deň konania dražby výlučne v mieste konania dražby pred jej otvorením.

Maklér

Meno Iveta Chlapíková Telefón +421 911 633 105 E-mail ivka.chlapikova@gmail.com

Spýtať sa na inzerát

Vytlačiť inzerát Poslať známemu Zobraziť na mape
Späť na všetky reality Späť na všetky dražby