VYDRAŽENÉ 4.380 €

Vytlačiť inzerát Poslať známemu Zobraziť na mape
Cena Najnižšie podanie: 4.380 Eur Minimálne prihodenie: 100 Eur Dražobná zábezpeka: výška: 500 Eur
Druh:
Drazba
Kategória:
dom
Kraj:
Žilinský kraj
Obec:
Malé Borové
ID inzerátu:
#277

Miesto konania: AUKCIE LEGAL s.r.o., Sládkovičova 167/13, 010 01, Žilina II. poschodie

Dátum konania dražby: 20.03.2017

Čas konania dražby: 14.30 hod.

Obhliadka predmetu dražby: Dňa 14.03.2017 a dňa 15.03.2017 od 16.00 hod.

Opis predmetu dražby:
Rodinný dom súp. č. 30 postavený na CKN parc. č. 663 sa nachádza v zastavanom území obce Malé Borové. Je samostatne stojací, tvorí uličnú zástavbu sídla. Prístupný je z priľahlej miestnej komunikácie osadený v svahovitom teréne, Polohu je možné charakterizovať ako centrum sídla. Dom bol postavený v roku 1921. Rodinný dom je v dobrom technickom stave. Technický stav rodinného domu je primeraný veku stavby a druhu použitých materiálov. Prvky dlhodobej životnosti nevykazujú znaky porúch u základov, na obvodových stenách, u stropov, schodišťa a konštrukcie kovu.

Hospodárska budova na stavebnom pozemku CKN parc. č. 664 v dvornej časti rodinného domu súp. č. 30. Osadená v svahovitom pozemku. Je prízemná so sedlovou strechou. Slúži na chov živočíchov, uskladnenie a úpravu poľnohospodárskych produktov. Zo severnej strany strešná konštrukcia je s vikierom. Dispozične sa skladá z maštale a dvora s WC. Napojená je na el. energiu.

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet Dražobníka č.: 2926888073/1100 vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol vkladu 092016. Prípustné je aj zloženie bankovej zábezpeky vo forme bankovej záruky alebo notárskej úschovy. Zloženie dražobnej zábezpeky nie je možné šekom ani platobnou kartou. Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby v hotovosti u dražobníka, v deň konania dražby výlučne v mieste konania dražby pred jej otvorením.

Maklér

Meno Iveta Chlapíková Telefón +421 911 633 105 E-mail ivka.chlapikova@gmail.com

Spýtať sa na inzerát

Vytlačiť inzerát Poslať známemu Zobraziť na mape
Späť na všetky reality Späť na všetky dražby