VYDRAŽENÉ 18.300 €

Vytlačiť inzerát Poslať známemu Zobraziť na mape
Cena Najnižšie podanie - 20.900€ Minimálne prihodenie - 300€ Zábezpeka - 5.000€
Druh:
Drazba
Kategória:
2 izbový byt
Kraj:
Žilinský kraj
Obec:
Ružomberok
ID inzerátu:
#178

Dátum konania dražby: 09.12.2016

Čas konania dražby: 10:30 hod.

Obhliadka predmetu dražby: Dňa 07.12.2016 od 17.00 hod. a dňa 08.12.2016 od 17.00 hod..

Opis predmetu dražby
Predmet dražby sa nachádza v murovanom obytnom dome postavenom v roku 1946, súp. č. 6006 postavenom na pozemku parc. č. 16508 v Ružomberku. Obytný dom je murovaný so sedlovou strechou krytou pozinkovaným plechom. Schodište je s povrchom z PVC. Dom je vykurovaný lokálne plynovými gamatkami, v dome je rozvod vody, elektriny a kanalizácie. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach je podľa aktuálneho listu vlastníctva 814/20366.

Opis stavu predmetu dražby
Výmera podlahovej plochy bytu je 80,38 m2. Byt pozostáva z dvoch izieb, kuchyne, kúpeľne, WC, predsiene, chodby, pivničných priestorov. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadená a príslušenstva domu. Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na zachovanie podstaty a bezpečnosti a sú určené na spoločné užívanie najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vstupy, zádveria, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú tie zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu, sú to najmä telefonické rozvody, bleskozvody, spoločné priestory, vodovodné, kanalizačné, elektrické rozvody a prípojky.

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet Dražobníka č.: SK45 1100 0000 0029 2688 8073 vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol vkladu 072016. Prípustné je aj zloženie bankovej zábezpeky vo forme bankovej záruky alebo notárskej úschovy. Zloženie dražobnej zábezpeky nie je možné šekom ani platobnou kartou. Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby v hotovosti u dražobníka, v deň konania dražby výlučne v mieste konania dražby pred jej otvorením.

V prípade záujmu o účasť na obhliadke, žiadame záujemcov o prihlásenie sa a kontaktovanie dražobnej spoločnosti na tel. č.: 0911 633 105, najneskôr 1 deň pred termínom obhliadky.
Maklér

Meno Iveta Chlapíková Telefón +421 911 633 105 E-mail ivka.chlapikova@gmail.com

Spýtať sa na inzerát

Vytlačiť inzerát Poslať známemu Zobraziť na mape
Späť na všetky reality Späť na všetky dražby