Vydražené 17.700 €

Vytlačiť inzerát Poslať známemu Zobraziť na mape
Cena NAJNIŽŠIE PODANIE: 23.600 € DRAŽOBNÁ ZÁBEZPEKA: 5.000€ MINIMÁLNE PRIHODENIE: 300€
Druh:
Drazba
Kategória:
3 izbový byt
Kraj:
Trenčiansky kraj
Obec:
Nová Dubnica
Ulica:
SNP
ID inzerátu:
#147

VYDRAŽENÉ - 17.700 €
Miesto konania dražby: Sládkovičova 13, 010 01 Žilina, II. poschodie

Čas konania dražby: 14.11.2016 o 14:00 hod.

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností, pre k. ú. Nová Dubnica, obec Nová Dubnica zapísané na LV č. 2720, a to: 3-izbový byt č. 76, nachádzajúci sa na prízemí, vchod č. 25, ulica SNP v Novej Dubnici, v bytovom dome súp. č. 9, postavenom na pozemku parcela CKN číslo 348 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1035 m2 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 65/6872.


Opis predmetu dražby:
Obytný dom č. s. 9 je postavený ako súčasť KBV mesta Nová Dubnica. Dom je podpivničený, s 9 – mi obytnými nadzemnými podlažiami. Ide o doskový dom, postavený na rovinatom teréne dodávateľským spôsobom ako celoštátne unifikovaný typizovaný objekt v panelovej sústave. Obytný dom bol daný do užívania v roku 1963. V roku 2010 bola vykonaná na obytnom dome rozsiahla rekonštrukcia – modernizácia – zateplenie paneláku, oprava balkónov, výmena okien na schodisku a pivniciach, výmena hlavného a zadného vstupu do vchodu, oprava strešnej krytiny. Steny domu sú z celostenových betónových panelov, v r. 2010 bolo vykonané zateplenie obytného domu, vrátane omietok na báze umelých látok, deliace priečky sú rovnako celostenové betónové panely, stropy sú žel. bet. prefabrikované panely s rovným pohľadom, schodišťa sú montované žel. betónové – dvojramenné s povrchom z PVC. V obytnom dome sa nachádza 1x osobný výťah pre 5 osôb – 400 kg. Dom je napojený na všetky verejné inžinierske siete, vrátane rozvodu zemného plynu a centrálneho vykurovania z mestskej teplárne cez výmenníkovú stanicu, má zriadený rozvod STA a SKT, bleskozvodu, telefónu, plynu, kanalizácie, S + T vody, UPC a internet.


Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet Dražobníka č.: 2926888073/1100 vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol vkladu 062016. Prípustné je aj zloženie bankovej zábezpeky vo forme bankovej záruky alebo notárskej úschovy. Zloženie dražobnej zábezpeky nie je možné šekom ani platobnou kartou. Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby v hotovosti u dražobníka, v deň konania dražby výlučne v mieste konania dražby pred jej otvorením.

Maklér

Meno Iveta Chlapíková Telefón +421 911 633 105 E-mail ivka.chlapikova@gmail.com

Spýtať sa na inzerát

Vytlačiť inzerát Poslať známemu Zobraziť na mape
Späť na všetky reality Späť na všetky dražby