Dražba č. 03/2017

Vytlačiť inzerát Poslať známemu Zobraziť na mape
Cena Najnižšie podanie: 52.600€ Minimálne prihodenie: 500€ Dražobná zábezpeka: 5.000€
Druh:
Drazba
Kategória:
dom
Kraj:
Žilinský kraj
ID inzerátu:
#612

Miesto konania dražby: Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina, zasadačka II. poschodie č. 201

Dátum konania dražby: 15.12.2017

Čas konania dražby: 10.30 hod.

Obhliadka predmetu dražby: Dňa 11.12.2017 a dňa 13.12.2017 od 17.00 hod.

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností, pre k. ú. Žilina, obec Žilina zapísané na LV č. 5080, a to: byt č. 4, nachádzajúci sa na 1. poschodí, vchod č. 1, ulica Komenského v Žiline, v bytovom dome súp. č. 2187, postavenom na pozemku parcela CKN číslo 6590 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 53/1572

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet Dražobníka č.: SK45 0000 0029 2688 8073 vedený v Tatra banka, a. s., variabilný symbol vkladu 032017. Prípustné je aj zloženie bankovej zábezpeky vo forme bankovej záruky alebo notárskej úschovy. Zloženie dražobnej zábezpeky nie je možné šekom ani platobnou kartou. Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby v hotovosti u dražobníka, v deň konania dražby výlučne v mieste konania dražby pred jej otvorením.

Maklér

Meno Iveta Chlapíková Telefón +421 911 633 105 E-mail ivka.chlapikova@gmail.com

Spýtať sa na inzerát

Vytlačiť inzerát Poslať známemu Zobraziť na mape
Späť na všetky reality Späť na všetky dražby